Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?12
1123486

Phân công Ban Giám đốc

(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN
CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MAI

----------------
Số 201/QĐ-TT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2013QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
     Căn cứ Quyết định 2445/QĐ-BCT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;
     Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
    Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-TT ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp va Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm;
    Căn cứ yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc
1.    Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
2.    Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.
3.    Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:
-    Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển theo lĩnh vực được phân công.
-    Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ, của lãnh đạo Trung tâm; tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao.
-    Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, theo dõi các đơn vị thuộc phạm vi quản lý về tài chính; đảm bảo thu nhập, quỹ lương cơ bản; cân đối và quyết định quỹ công đoàn, phúc lợi xã hội, khám sức khỏe, đối ngoại và hợp tác quốc tế,... của các đơn vị được phân công phụ trách.
-    Phó Giám đốc theo dõi mảng công việc nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung về mảng công việc đó.
-    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới nhiệm vụ do các Phó Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc phải phối hợp giải quết, trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.
-    Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm nắm bắt, theo dõi hoạt động chung cua Trung tâm để có thể phối hợp và đảm nhận các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.
4.    Việc  phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Trung tâm.
5.    Ban Giám đốc làm việc theo Quy chế làm việc của Trung tâm.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc
1.    Giám đốc Đỗ Văn Chiến
a, Chỉ đạo, điều hành toàn bộ Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Bộ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và luật pháp của Nhà nước; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật;
b, Chỉ đạo công tác chiến lược, dự báo vĩ mô, quy hoạch, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, thi đua khen thưởng và kỷ luật;
c, Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, phòng dự án Thương mại điện tử, Tạp chí Doanh nhiệp và Thương mại, Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh;
d, Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đông thi đua khen thưởng;
đ, Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Bộ giao.
2.    Phó Giám đốc Phạm Hưng
a, Chỉ đạo và phụ trách công tác cung cấp thông tin, tư vấn và tham gia công tác dự báo vĩ mô theo lĩnh vực được phân công; thông tin tuyên truyền, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, bản tin chuyên môn, chuyên ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, thị trường;
b, Đại diện chủ đầu tư phụ trách các Ban Quản lý dự án;
c, Chỉ đạo việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của trung tâm;
d, Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Thông tin kinh tế và dự báo Công Thương, phòng Tin thương mại và hội nhập quốc tế, Bản tin Thị trường giá cả vật tư, Xí nghiệp In;
đ, Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
3.    Phó Giám đốc Lê Quốc Phương
a, Chỉ đạo và phụ trách công tác cung cấp thông tin, tham gia công tác dự báo vĩ mô theo lĩnh vực được phân công; vận hành, phát triển hệ thống thu thập thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại nghành Công Thương; các công tác tài chính – kế toán của Trung tâm;
b, Công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu ngành và các chỉ số thống kê Công Thương;
c, Trưởng Ban kiểm tra soát nội bộ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ, đề tài, đề án thông tin và dự báo vĩ mô, các đề tài khoa học công nghệ của Trung tâm;
 d, Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm tích hợp thông tin và thống kê, phòng Thông tin chính sách Công Thương, phòng Nghiên cứu, tư vấn chính sách tiêu dùng;
đ, Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 513/QĐ-TT ngày 14 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 11/QĐ-TT ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các đồng chí Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng Trung tâm, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trung tâm và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-    Như Điều 4;
-    Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Chiến
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc